en udstilling af
besøg Miljøpunkt Indre By-Christianshavns hjemmeside
retur til forside
retur til forsiden
Klima-ABC
I denne klima-ABC kan du læse mere om forskellige begreber, organisationer, hændelser og aftaler inden for klima og miljø-spørgsmål.

Arktis bruges i dag som 'lyttepost' for Jordens tilstand. Dette skyldes, at det er her, de største klimaændringerne forventes at ses, samt at små ændringer i Arktis vil have store konsekvenser for rester af verden.

Bæredygtig udvikling handler om at have en udvikling, hvor alle får deres behov dækket uden at gå på kompromis med jordkloden, mennesker eller andre levende organismer - hverken i dag eller i fremtiden.

CO2-ækvivalenter er drivhusgasser omregnet til CO2-enheder. I atmosfæren findes der flere forskellige drivhusgasser, blandt andet vanddamp, freon, metan, nitrogenoxider og ozon. CO2 er langt den største enkeltfaktor. Derfor omregner man de øvrige drivhusgasser til CO2-ækvivalenter for at få et samlet tal for drivhusgas-effekten.

COP, Conference of the Parties, er det øverste organ i klimaforhandlingerne. Det er her, alle større beslutninger med betydning for FN’s klimakonvention bliver taget.

Drivhusgasser findes naturligt i atmosfæren, men øgede mængde medfører global opvarmning. De vigtigste drivhusgasser er kul­dioxid (CO2), metan (CH4)og lattergas (N2O).

EEA - European Environmental Agency (Det Europæiske Mil­jøagentur) - er et agentur under EU, der formidler uafhængige oplysninger om miljøet, til offentligheden og til beslutningstagere inden for miljø og miljøpolitik.

Fossile brændsler er dannet af 50 millioner år gammelt organisk materiale, der er blevet til brændstoffer som olie, kul og naturgas. Fossile brændstoffer dækker i dag 90% af verdens totale energiforbrug.

Global opvarmning referer til en stigning i den gennemsnitlige globale temperatur. I dette århundrede forventes en gennemsnitlig stigning på 2,8º C, som et resultat af menneskers udslip af drivhusgasser.

Hockey stick-skandalen, også kendt som 'Climategate', fandt sted i november 2009. 'Skandalen' drejer sig om hackingen og publicering af e-mail korrespondancer og dokumenter, skrevet af forskere ved en klimaforskningsenhed i England.

IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, blev grundlagt under FN i 1988. Panelet, der består af flere hundrede for­skere fra hele verden, udarbejder klimarapporter, der bruges som et fælles internationalt udgangspunkt i arbejdet med klimaspørgsmål.

Jorderosion er en naturlig proces, hvor vind og vand skaber forflytning af jord. Klimaændringer forventes at føre til øget jorderosion, der kan lede til forurening af drikkevand, forringe jordens biokapacitet, forringe dyrkningsmulighederne og føre til fatale konsekvenser for livsnærende vådområder.

Kuldioxid eller CO2, er en af de mest omtalte drivhusgasser i atmosfæren. Forbrænding af organisk materiale som kul, olie og naturgas leder til CO2-udslip og øget CO2-koncentration i atmosfæren. Studier viser, at dette er med til at øge drivhusaktiviteten og den globale temperatur.

Kyoto-aftalen er en international protokol, hvis formål er at beskytte jordens klima. De lande, der tiltræder traktaten, forpligter sig dermed til at begrænse og senere reducere udledningen af drivhusgasser.

Medier har stor indflydelse på vores opfattelse og forståelse. Gennem medierne er klimaændringer, CO2 og drivhuseffekt blevet velkendte begreber for de fleste.

Næste generation er dem, der primært kommer til at skulle håndtere og leve med konsekvenserne af det enorme overforbrug, den vestlige verden i dag står for. En bedre måde at tænke på er, at vi ikke først og fremmest arver Jorden efter vore forfædre, men at vi låner den af vores børn.

Oregon-petition eller Global Warming Petition Projekt, er en af de stør­ste organiserede modstandere af Kyoto-protokollen og teorier om menneskeskabte kli­ma­ændringer.

Ozonlaget - og specielt huller i ozonlaget - var et af de vigtigste punkter på dagsorden i 1990erne. Dette blev for mange et af de første møder med miljø­problematikken.

Peak Oil handler om at komme til et punkt, hvor den ikke-fornybare naturressource olie er ved at løbe tør. Nogen taler også om 'peak everything' for at påpege, hvordan vi forbruger til det punkt, hvor vi opbruger naturressourcerne.

Temperaturstigningen i dette århundrede forventes at blive omkring 2,8º C. Den største stigning vil ses i Arktis, med en stigning på 4-6º C. Dette vil få drastiske konsekvenser for Jordens økosystemer, og dermed også menneskers levevilkår.

United Nations - de Forenede nationer (FN) - er en interna­tional organisation, der blev oprettet i 1945 for at fremme og tilrettelægge samarbejdet mellem med­lemslandene indenfor om­råder som økonomi, udvikling, men­ne­skerettigheder, fred og miljø.

Videnskaben har produceret en række data, der viser, at global opvarmning er en realitet, og at den er menneskeskabt, samt at udslip af klimagasser er den vigtigste årsag til klimaændringer.

World Wildlife Fund udgiver Living Planet Report hvert andet år. Rapporten bygger på det økologiske fodaftryk og giver en oversigt over menneskers og dyrs levevilkår og jordens udvikling.

Økosystemet betegner et komplet miljø i naturen med alle levende organismer og ikke levende elementer, der har et løbende og vedvarende forhold til ethvert andet element, der indgår i dets miljø.


retur til forsiden
...... retur til forsiden
Familien Brown, Riverview, Australien - klik for større billede - foto: Peter Menzel
Udstillingen handler om ...
Artikeloversigt & presserum
Tirsdagsarrangementer
Skoletjeneste
Udstillingens temaplancher
Linksamling / Klima-ABC
Beregn dit madforbrug
Menzel familieportrætter (popup)

21.01.2011